We zijn u graag van dienst:033 - 47 68 459
ISO 9001
   
 
 
  • Veenendaal Catering & Partyverhuur
Online offerte: 0 product(en)

>Huurvoorwaarden

Algemene Leverings-Betalings voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1. VEENENDAAL CATERING & PARTYVERHUUR de natuurlijke- of rechtspersoon die zijn bedrijf maakt van het verlenen van diensten met betrekking tot het verstrekken van spijs en drank en/of het ter beschikking stellen van materialen, ruimten en terreinen, met alle daarbij behorende werkzaamheden en diensten, en alles in de ruimste zin des woord.

1.2. De Klant/opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die met VEENENDAAL CATERING & PARTYVERHUUR een overeenkomst heeft gesloten.

1.3. Gast: de natuurlijke persoon en/of diegene(n)die hem vergezel(t)en, aan wie op grond van een met de klant gesloten overeenkomst een horecadienst moet worden verleend. Waar in deze Algemene Leveringsvoorwaarden wordt gesproken van klant of gast, wordt zowel gast als klant bedoeld, tenzij uit de inhoud van de bepaling en haar strekking noodzakelijkerwijze voortvloeit dat slechts één van beiden bedoeld kan zijn.

1.4. Overeenkomst: een overeenkomst tussen VEENENDAAL CATERING & PARTYVERHUUR en een klant ter zake een of meer door VEENENDAAL CATERING & PARTYVERHUUR ten behoeve van die klant te verlenen diensten tegen een door de klant te betalen prijs. In plaats van horecaovereenkomst wordt soms de term reservering of opdracht gebruikt.

1.5. Verhuurbedrijf: het bedrijf, waarbij het verlenen van diensten voornamelijk, dan wel uitsluitend bestaat uit het verhuren van materialen, waarmee VEENENDAAL CATERING & PARTYVERHUUR een overeenkomst aangaat ter zake de overeenkomst met de klant.

1.6. Zalenverhuurbedrijf: het bedrijf, waarbij het verlenen van diensten voornamelijk, dan wel uitsluitend bestaat uit het verhuren van (zaal)ruimten, waarmee VEENENDAAL CATERING & PARTYVERHUUR een overeenkomst aangaat ten behoeve van de overeenkomst met de klant.

1.7. Reserveringswaarde (waarde van de overeenkomst): de totale omzetverwachting van VEENENDAAL CATERING & PARTYVERHUUR inclusief bedieningsgeld en BTW ter zake van een met een klant gesloten overeenkomst, welke verwachting is gebaseerd op binnen VEENENDAAL CATERING & PARTYVERHUUR geldende gemiddelden.

1.8. Goederen: alle goederen, daaronder begrepen gelden, geldswaarden en geldswaardige papieren.

1.9. Huurzaken: alle eigendommen van VEENENDAAL CATERING & PARTYVERHUUR, alsmede eigendommen van derden, waaronder meubilair, serviesgoed, glaswerk, (onderdelen van) (zaal) ruimte(n), overkappingen, alles in de ruimste zin des woord, die - al dan niet tegen betaling - ter beschikking worden gesteld gedurende de duur van de overeenkomst met de klant.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen, diensten en overige prestaties waartoe VEENENDAAL CATERING & PARTYVERHUUR, hieronder tevens begrepen de volgende handelsnamen VEENENDAAL CATERING & PARTYVERHUUR Party Catering, VEENENDAAL CATERING & PARTYVERHUUR Organisatiebureau, VEENENDAAL CATERING & PARTYVERHUUR entertainment, VEENENDAAL CATERING & PARTYVERHUUR casino entertainment, VEENENDAAL CATERING & PARTYVERHUUR Infracatering en VEENENDAAL CATERING & PARTYVERHUUR artiesten verhuur, alle in deze voorwaarden hierna te noemen VEENENDAAL CATERING & PARTYVERHUUR, zich bij overeenkomst verbonden heeft alsmede op aanbiedingen tot het aangaan van zulke overeenkomsten.

2.2. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden stellen de voorwaarden van de klant terzijde, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Afwijkingen van deze Algemene Leveringsvoorwaarden en/of afspraken zijn slechts geldig indien en voor zover die schriftelijk en uitdrukkelijk door VEENENDAAL CATERING & PARTYVERHUUR zijn bevestigd.

2.3. Bij de opgave van maten, gewichten en dergelijke gegevens in offertes, dient de wederpartij er rekening mee te houden dat zich kleine afwijkingen kunnen voordoen, die de grenzen van de redelijkheid niet te buiten gaan.

2.4. Prijzen in de offertes en overeenkomsten zijn gebaseerd op de vigerende omstandigheden en gegevens (met name de kosten van lonen en materialen), zoals die golden c.q. aan VEENENDAAL CATERING & PARTYVERHUUR bekend waren ten tijde van het uitbrengen van een offerte c.q. het aangaan van een overeenkomst. VEENENDAAL CATERING & PARTYVERHUUR is gerechtigd aangeboden of overeengekomen prijzen in redelijkheid en billijkheid te wijzigen, indien in die omstandigheden of gegevens na het uitbrengen van de offerte, c.q. het aangaan van de overeenkomst, maar voor de uitvoering van de overeenkomst, verandering komt. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

2.5. Een overeenkomst wordt geacht slechts dan tot stand te zijn gekomen, indien VEENENDAAL CATERING & PARTYVERHUUR een reservering schriftelijk bevestigt. VEENENDAAL CATERING & PARTYVERHUUR zal tot uitvoering van de overeenkomst slechts gehouden zijn, nadat zij een door de klant voor akkoord getekend exemplaar van deze reserveringsbevestiging ontvangen heeft.   

Artikel 3. Personeel

3.1. VEENENDAAL CATERING & PARTYVERHUUR neemt niet het initiatief om een persoon, die in dienst is van de opdrachtgever en met wie zij in het kader van de uitvoering van de opdracht contact heeft gehad, aan te bieden bij haar dan wel bij een andere dienst van VEENENDAAL CATERING & PARTYVERHUUR in dienst te treden. Indien het initiatief van de betrokken medewerker uitgaat, zal VEENENDAAL CATERING & PARTYVERHUUR eerst na verkregen toestemming daartoe van opdrachtgever met hem in onderhandeling treden, tenzij een dergelijk initiatief het gevolg is van een advertentie in kranten of tijdschriften. Deze verplichting vervalt een jaar na beëindiging van de opdracht.

3.2. Het is de opdrachtgever verboden een medewerker van VEENENDAAL CATERING & PARTYVERHUUR, die bij de uitvoering van de opdracht betrokken is (geweest), aan te bieden bij hem of bij een ander in dienst te treden. Eveneens is het de opdrachtgever verboden rechtstreeks opdrachten te verstrekken aan medewerkers c.q. ex-medewerkers van VEENENDAAL CATERING & PARTYVERHUUR. Deze verplichting vervalt een jaar na beëindiging van de opdracht. Indien het initiatief hiertoe rechtstreeks mocht uitgaan van de medewerker van VEENENDAAL CATERING & PARTYVERHUUR, treedt de opdrachtgever niet in onderhandeling dan na verkregen toestemming van VEENENDAAL CATERING & PARTYVERHUUR.

3.3. Indien een van de partijen de bepalingen van dit artikel overtreedt, verbeurt deze partij ten gunste van de andere partij een boete, gelijk aan een bruto jaarsalaris van de betrokken medewerker.   

Artikel 4. Overeenkomst met derden

4.1. De bepalingen in dit artikel zijn van toepassing, indien VEENENDAAL CATERING & PARTYVERHUUR zich verbindt tot het van derden huren van huurzaken en/of van entertainment ten behoeve van de uitvoering van de opdracht voor het leveren van diensten aan de klant.

4.2. VEENENDAAL CATERING & PARTYVERHUUR treedt bij het huren van huurzaken en entertainment op als tussenpersoon van de klanten verwerpt derhalve elke aansprakelijkheid ten aanzien van de huurzaken en entertainment, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van VEENENDAAL CATERING & PARTYVERHUUR. De klant dient zelf de huurzaken te controleren op juistheid bij in ontvangst name en/of betreden.

4.3. Ingeval van tenietgaan, vermissing of beschadiging van de huurzaken dient de klant aan VEENENDAAL CATERING & PARTYVERHUUR de kosten van vervanging van deze huurzaken door nieuwe materialen te vergoeden, tenzij de schade aan VEENENDAAL CATERING & PARTYVERHUUR kan worden toegerekend.

4.4. VEENENDAAL CATERING & PARTYVERHUUR is gerechtigd een overeenkomst als bedoeld in dit artikel niet, niet verder of slechts gedeeltelijk uit te voeren, indien de weersomstandigheden of weersverwachtingen naar haar oordeel dusdanig zijn, dat beschadiging van huurzaken te vrezen valt, c.q. de entertainment redelijkerwijs niet kan worden doorgezet. In dat geval is VEENENDAAL CATERING & PARTYVERHUUR niet tot enige schadevergoeding gehouden en zal de klant de huurprijs niet, c.q. slechts naar evenredigheid van het uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst verschuldigd zijn.

4.5. Beide partijen hebben het recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen door opzegging met inachtneming van een termijn van zes maanden. Een dergelijke opzegging dient bij aangetekend schrijven te geschieden.

4.6. De tussentijdse beëindiging heeft tot gevolg, dat beide partijen na het tijdstip, waartegen de overeenkomst is opgezegd, niet langer verplicht zijn de overeenkomst na te komen. Betalingsverplichtingen, welke betrekking hebben op voor het tijdstip van beëindiging door VEENENDAAL CATERING & PARTYVERHUUR verrichte werkzaamheden, blijven instant. Dat wil zeggen dat VEENENDAAL CATERING & PARTYVERHUUR het recht behoudt om de tot het tijdstip van de beëindiging bestede uren en gemaakte kosten in rekening te brengen.

4.7. VEENENDAAL CATERING & PARTYVERHUUR is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. VEENENDAAL CATERING & PARTYVERHUUR zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.                                                                

Artikel 5. Annuleringen door de klant

5.1. De klant is niet bevoegd een overeenkomst te annuleren, tenzij hij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna te bepalen bedragen te betalen. Annulering kan slechts schriftelijk geschieden en dient gedateerd te worden. Aan mondelinge annuleringen kan de klant geen rechten ontlenen.  5.2. Bij annuleren van spijs en drank is de klant de volgende bedragen verschuldigd aan VEENENDAAL CATERING & PARTYVERHUUR

  • meer dan 14 dagen vóór de eerste dag waarop de overeenkomst zou worden uitgevoerd: geen kosten.
  • meer dan 7 dagen voor het hiervoor bedoelde tijdstip: 25% van de reserveringswaarde.
  • meer dan 3 dagen voor het hiervoor bedoelde tijdstip: 50% van de reserveringswaarde.
  • minder dan 3 dagen voor het bedoelde tijdstip: 75% van de reserveringswaarde.

5.3. Bij annuleren van overige onderdelen van de overeenkomst, niet omschreven in artikel 5.2, is de klant de volgende bedragen verschuldigd aan VEENENDAAL CATERING & PARTYVERHUUR

  • meer dan twee maanden vóór de eerste dag waarop de overeenkomst zou worden uitgevoerd: geen kosten.
  • meer dan één maand voor het hiervoor bedoelde tijdstip: 50% van de reserveringswaarde.
  • meer dan twee weken voor het hiervoor bedoelde tijdstip: 80% van de reserveringswaarde.
  • minder dan twee weken voor het bedoelde tijdstip: 100% van de reserveringswaarde.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1. VEENENDAAL CATERING & PARTYVERHUUR is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect of van welke aard dan ook, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan en de personen door wie zij is veroorzaakt, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van VEENENDAAL CATERING & PARTYVERHUUR of haar werknemers.  6.2. De klant vrijwaart VEENENDAAL CATERING & PARTYVERHUUR voor claims van derden verband houdende met schade als bedoeld in artikel 6.1.

6.3. De uitsluiting van aansprakelijkheid als in 6.1 bedoeld geldt niet indien en voor zover VEENENDAAL CATERING & PARTYVERHUUR het risico van aansprakelijkheid verzekerd heeft en deze verzekering in het betreffende geval daadwerkelijk tot uitkering komt. VEENENDAAL CATERING & PARTYVERHUUR aansprakelijkheid is in dat geval beperkt tot het daadwerkelijk door de verzekeringsmaatschappij uitgekeerde bedrag.

6.4. De klant heeft niet het recht de huurzaken wederom te verhuren of anderszins in gebruik aan derden af te staan.

6.5. Van gevonden voorwerpen, waarvan de rechthebbende zich niet binnen één jaar na de inlevering bij VEENENDAAL CATERING & PARTYVERHUUR heeft gemeld, verkrijgt VEENENDAAL CATERING & PARTYVERHUUR de eigendom.

6.6. De huurder is tijdens de huurperiode volledig aansprakelijk voor beschadiging, breuk, kwaliteitsvermindering van de goederen of verlies. In al deze gevallen wordt de vervan­gingswaarde aan huurder in rekening gebracht. Dit wordt na aankomst in het magazijn van Veenendaal Horeca door telling vastgesteld. Deze telling is bindend voor beide partijen.

Artikel 7. Overmacht

7.1. Als VEENENDAAL CATERING & PARTYVERHUUR als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld en die evenmin krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, zoals bijvoorbeeld werkstaking, personeelstekort en dergelijke, verhinderd is om enige verplichting (tijdig) na te komen, is VEENENDAAL CATERING & PARTYVERHUUR niet tot nakoming hiervan gehouden, zonder dat VEENENDAAL CATERING & PARTYVERHUUR tot enige schadevergoeding jegens de wederpartij verplicht is.  7.2. Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan zodanige omstandigheden bijpersonen en/of diensten en/of instellingen waarvan VEENENDAAL CATERING & PARTYVERHUUR gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de overeenkomst, alsmede alles wat voor voornoemde als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt.  7.3. Indien één der partijen bij een overeenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit die overeenkomst te voldoen, is hij gehouden de andere partij(en) hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

Artikel 8. Betaling

8.1. Alle betalingen dienen zonder enige korting of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien betaling niet tijdig geschiedt, is VEENENDAAL CATERING & PARTYVERHUUR gerechtigd hierover per direct wettelijke rente in rekening te brengen. 

8.2. VEENENDAAL CATERING & PARTYVERHUUR is in afwijking van het bovenstaande steeds gerechtigd contante betaling, vooruitbetaling of een aanbetaling van haar facturen te verlangen.

8.3. Klachten over facturen dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te worden ingediend. 

8.4. Indienen voor zover tijdige betaling achterwege blijft is de klant in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist. Indien de klant toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen en VEENENDAAL CATERING & PARTYVERHUUR overgaat tot het nemen van incassomaatregelen, is de klant naast het als dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend doorexterne(juridische)deskundigen en de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale uitstaande bedrag, met een minimum van € 25,--, onverminderd het recht van VEENENDAAL CATERING & PARTYVERHUUR om vergoeding van de daadwerkelijk gemaakte kosten te vorderen.

8.5. In de in lid 8.4 genoemde gevallen is VEENENDAAL CATERING & PARTYVERHUUR eveneens gerechtigd de nakoming van alle verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten alsmede de overeenkomst na ingebrekestelling doch zonder gerechtelijke tussenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbonden te verklaren. Deze rechten komen VEENENDAAL CATERING & PARTYVERHUUR eveneens toe in geval opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, indien de WSNP op hem van toepassing wordt verklaard, indien aan opdrachtgever surseance van betaling wordt verleend, indien het bedrijf van opdrachtgever wordt gestaakt of wordt geliquideerd of -in geval opdrachtgever een rechtspersoon of vennootschap is - een of meer vennoten van opdrachtgever uittreden, de statuten en/of reglementen van opdrachtgever worden gewijzigd dan wel indien opdrachtgever besluit tot ontbinding of liquidatie van zijn onderneming.   

Artikel 9. Toepasselijk recht en geschillen   

9.1. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  9.2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van deze Algemene Leveringsvoorwaarden of daaruit voortvloeiende overeenkomsten, worden beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van VEENENDAAL CATERING & PARTYVERHUUR, tenzij op grond van dwingend recht een andere rechter bevoegd is.

Artikel 10. Transportvoorwaarden 

10.1 Bezorgen en ophalen van de goederen kunnen wij verzorgen tegen een vergoeding. Onze transporttarieven zijn berekend op basis van onze openingstijden.

Indien wij onze goederen buiten de openingstijden dienen te bezorgen of op te halen, zal hiervoor een toeslag berekend worden. Afspraken over levertijden buiten onze normale openingstijden dienen vooraf gemaakt te worden met de medewerkers van de orderadministratie.

Al onze goederen worden zoveel mogelijk aangeleverd in kratten, kisten, rolcontainers, transportkooien en/of pallets. Deze emballage goederen blijven op het afleveradres staan.

Bij het ophalen van de goederen dient alles weer net zo klaar te staan, zoals u de goederen van ons ontvangen heeft, en op dezelfde locatie als waar de goederen zijn afgeleverd.

10.2 De goederen worden op de begane grond afgeleverd direct achter de eerste drempel op een vrije laad cq. loslocatie, mits er geen trappen of obstakels zijn. De aflever cq. ophaallocatie dient voorzien te zijn van een verharde ondergrond (asfalt, bestrating of rijplaten). Dit geldt tevens voor de aanrijroute.

De afstand tussen de aflever cq. ophaal locatie en ons transportmiddel mag maximaal 15 meter bedragen. Indien de goederen niet goed klaar staan voor transport, en wij op een later moment de goederen dienen op te halen, worden hiervoor extra transportkosten in rekening gebracht.

U dient rekening te houden met de bereikbaarheid van onze transportmiddelen. Wij vervoeren onze goederen met o.a. vrachtwagens die een lengte hebben tot maximaal 16 meter met een totaal gewicht van 40 ton. Deze hebben een vrije doorgang nodig van 4 meter breed en 4 meter hoog.

10.3 De goederen worden indien mogelijk tussen 08:30 en 17:00 uur afgeleverd cq. opgehaald, met mogelijkheid tot uitlopen. U kunt één werkdag van te voren tussen 16.00 -17.00 uur contact met ons opnemen voor een tijdsindicatie. De tijdsindicatie is onder voorbehoud. Overschrijding van tijd geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding, opschorting dan wel ontbinding der gesloten overeenkomst.

10.4 Eventuele wachttijden worden op basis van nacalculatie in rekening gebracht.

Indien er afwijkingen zijn m.b.t. het bovenstaande, dan zullen hierover vooraf afspraken gemaakt dienen te worden, voor het aangaan van de huurovereenkomst.